Algemene voorwaarden

 Algemene verkoopvoorwaarden van Netherlands Car Trading, gevestigd te (3543 AA) Utrecht, aan de Meijewetering 19, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30004070

 

 

Artikel 1 – Algemeen

 

1.1.        Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna te noemen: de ‘Voorwaarden’) maken deel uit van elke tussen Netherlands Car Trading (hierna te noemen: ‘Emil Frey Car Trading Netherlands’) enerzijds en enige derde (hierna te noemen: ‘Koper’) anderzijds gesloten overeenkomst en alle door Emil Frey Car Trading Netherlands verstrekte offertes, met betrekking tot de levering van nieuwe en gebruikte auto’s. Emil Frey Car Trading Netherlands en Koper worden hierna tezamen aangeduid als Partijen.

 

1.2.        De betrokkenheid van Emil Frey Car Trading Netherlands bij de levering van nieuwe en gebruikte auto’s kent twee vormen. Emil Frey Car Trading Netherlands kan als bemiddelaar optreden en in opdracht van Koper bij de leverancier een bestelling plaatsen. In dit geval zal Emil Frey Car Trading Netherlands zelf geen partij worden bij de koopovereenkomst. Daarnaast kan Emil Frey Car Trading Netherlands optreden als verkoper. In dat geval neemt Emil Frey Car Trading Netherlands de bestelling in ontvangst van de leverancier en verkoopt Emil Frey Car Trading Netherlands de nieuwe of gebruikte auto door aan Koper. In beginsel zal Emil Frey Car Trading Netherlands bij iedere overeenkomst die zij aangaat met een Koper duidelijk aangeven of sprake is van een bemiddelingsovereenkomst (door Emil Frey Car Trading Netherlands ook wel ‘commissie’ genoemd), dan wel van een koopovereenkomst. Indien niet wordt aangegeven om welke overeenkomst het gaat, dan moet Koper ervan uitgaan dat sprake is van een bemiddelingsovereenkomst.

 

1.3.        Desgevraagd zal Koper een aparte bemiddelingsovereenkomst (door Emil Frey Car Trading Netherlands ook wel ‘mandaat’ of ‘volmacht’ genoemd) moeten ondertekenen. Zowel in het geval Emil Frey Car Trading Netherlands optreedt als bemiddelaar als in het geval Emil Frey Car Trading Netherlands optreedt als verkoper kan aan Koper verzocht worden te verklaren de auto te kopen voor eigen gebruik, zonder de bedoeling deze weer in nieuwstaat door te verkopen. 

 

1.4.        Ook in het geval Koper zich tot Emil Frey Car Trading Netherlands wendt via een tussenpersoon, zal Emil Frey Car Trading Netherlands Koper als opdrachtgever beschouwen. Koper dient Emil Frey Car Trading Netherlands te voorzien van een gelegaliseerde kopie van registratie bij de Kamer van Koophandel van de betreffende tussenpersoon. Eventuele wijzigingen in activiteit, adres- en/of andere relevante gegevens van de tussenpersoon dient Koper onverwijld aan Emil Frey Car Trading Netherlands door te geven.

 

1.5.        Afwijkingen van de Voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De afwijkingen gelden uitsluitend voor de offerte of de overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.

 

1.6.        De nieuwe auto’s die van of via Emil Frey Car Trading Netherlands kunnen worden betrokken zijn gefabriceerd voor de Nederlandse markt, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Koper kan zich niet beroepen op eventuele afwijkingen ten aanzien van auto’s die zijn gefabriceerd voor andere markten.

 

1.7.        Gehele of gedeeltelijke nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling uit de Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden niet aan. Emil Frey Car Trading Netherlands en Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

 

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming overeenkomsten

 

2.1.        Elke offerte van Emil Frey Car Trading Netherlands is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald dat het onherroepelijk is, en vervalt van rechtswege, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, na verloop van dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de offerte. Offertes van Emil Frey Car Trading Netherlands kunnen slechts schriftelijk worden aanvaard.

 

2.2.        Overeenkomsten (zowel bemiddelings- als koopovereenkomsten) tussen Partijen komen eerst tot stand doordat Koper de offerte van Emil Frey Car Trading Netherlands of het bestelformulier van Emil Frey Car Trading Netherlands voor akkoord heeft ondertekend, tezamen met kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs), per e-mail, post of per telefax aan Emil Frey Car Trading Netherlands heeft geretourneerd en Emil Frey Car Trading Netherlands, nadat de bestelling door Emil Frey Car Trading Netherlands bij de leverancier is geplaatst en Emil Frey Car Trading Netherlands van de leverancier een bevestiging heeft ontvangen, een orderbevestiging aan Koper heeft toegezonden. In de orderbevestiging staat het dossiernummer en een indicatieve levertijd.

 

2.3.        Emil Frey Car Trading Netherlands bestelt de nieuwe of gebruikte auto pas bij de leverancier nadat de door Emil Frey Car Trading Netherlands aangegeven aanbetaling (tenminste 10% van het bestelbedrag) door Emil Frey Car Trading Netherlands is ontvangen.

 

2.4.        Wijzigingen of aanvullingen op een reeds tot stand gekomen overeenkomst evenals nevenafspraken zijn slechts bindend indien met deze wijzigingen door de leverancier wordt ingestemd en Emil Frey Car Trading Netherlands deze wijzigingen schriftelijk aan Koper heeft bevestigd.

 

2.5.        De leverancier kan, na de totstandkoming van de overeenkomst, prijzen, uitrustingniveau’s of levertijden wijzigen. De prijswijzigingen worden integraal doorbelast aan Koper. Voor wijzigingen van het uitrustingsniveau of de levertijd is Emil Frey Car Trading Netherlands niet aansprakelijk.

 

Artikel 3 – Prijzen

 

3.1.        Alle door Emil Frey Car Trading Netherlands in haar offertes genoemde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, niet bindend.

 

3.2.        De betaling van lokale belastingen die worden geheven op de auto valt onder de verantwoordelijkheid van Koper. Een certificaat van overeenstemming, uitgegeven door de leverancier, vormt in beginsel een waarborg dat de auto ook in andere landen tot het verkeer zal worden toegelaten.

 

3.3.        Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

 

Artikel 4 – Levering en levertijd

 

4.1.        Als Emil Frey Car Trading Netherlands een tekening, een foto, een model, een ontwerp, een berekening of andere gegevens toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding. De uiteindelijk te leveren zaken kunnen van het getoonde afwijken.

 

4.2.        Emil Frey Car Trading Netherlands draagt zorg voor het transport van de auto van de leverancier naar de door de Koper gewenste afleverlocatie. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering ex Works (Incoterms 2010) en na volledige betaling vanaf één van de afleverlocaties: het bedrijfsterrein van Emil Frey Car Trading Netherlands in Utrecht, vanaf één van de bedrijfsterreinen van bedrijven van Emil Frey Nederland, vanaf het terrein van Autodistributiecentrum Gefco Benelux te Oosterhout of vanaf het terrein van Fleetpoint B.V. te Schijndel. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de auto de gekozen afleverlocatie verlaat. De auto is vanaf levering voor risico van Koper ook al is de eigendom nog niet overgedragen.

 

4.3.        De Koper ondertekent een vervoersverklaring indien de auto over de weg getransporteerd wordt naar het buitenland. Indien de auto door een transporteur vervoerd wordt, levert de Koper binnen 7 werkdagen na vertrek van de auto bij Emil Frey Car Trading Netherlands, de ondertekende CMR-vrachtbrief als bewijs van aankomst in een lidstaat buiten Nederland, aan Emil Frey Car Trading Netherlands aan. Emil Frey Car Trading Netherlands vraagt als zekerheid ter nakoming van voornoemde, 21% van de aankoopprijs als borg. Deze borg dient door Koper voldaan te worden op het moment van betaling van de auto De borg wordt teruggestort op een door de Koper aan te geven bankrekening. Indien de documenten niet binnen de genoemde 7 werkdagen na vertrek van de auto bij Emil Frey Car Trading Netherlands aangeleverd zijn bij Emil Frey Car Trading Netherlands, vervalt de borg aan Emil Frey Car Trading Netherlands. Indien Koper wenst dat Emil Frey Car Trading Netherlands dit transport regelt, dan geschiedt dat voor rekening en risico van Koper tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

4.4.        Koper is verplicht de auto af te nemen binnen 14 kalenderdagen na mededeling van Emil Frey Car Trading Netherlands dat de auto ter beschikking van Koper staat. Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van Koper. Koper dient in dat geval de opslagkosten te betalen, onverminderd het recht van Emil Frey Car Trading Netherlands om alsnog nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen en over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst.

 

4.5.        De auto wordt afgeleverd met de benodigde documenten, zoals (indien overeengekomen tegen meerprijs) een exportkenteken, verzekering en een certificaat van overeenstemming (CVO).

 

4.6.        Indien Koper de auto door een vervoerder laat ophalen van de gekozen afleverlocatie, dan dient de vervoerder te beschikken over het chassisnummer van de betreffende auto.

 

4.7.        Nadat de auto, na of bij aflevering aan Koper, is voorzien van een definitief kenteken, dient een kopie van het kentekenbewijs per omgaande post aan Emil Frey Car Trading Netherlands te worden gezonden. Indien dit niet binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen geschiedt, is Koper een boete van 15% van de aankoopprijs verschuldigd onverminderd het recht van Emil Frey Car Trading Netherlands om alsnog nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

4.8.        Koper is verplicht het geleverde binnen zeven (7) kalenderdagen na de in artikel 4.2 genoemde aflevering te controleren op technische en optische gebreken, de aanwezigheid van onderdelen en/of accessoires en overige tekorten of beschadigingen, dan wel deze controle uit te (laten) voeren na mededeling van Emil Frey Car Trading Netherlands dat de auto ter beschikking van Koper staat.

 

4.9       De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering en geldt niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 5 – Overmacht

 

5.1.        Onder overmacht wordt, naast het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, verstaan: werkstakingen (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd) in het bedrijf van Emil Frey Car Trading Netherlands of de leverancier, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten en algemene vervoersbelemmeringen, de (al dan niet toerekenbare) niet nakoming door de leverancier van Emil Frey Car Trading Netherlands en personeelsgebrek.

5.2.        Gedurende een periode van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Emil Frey Car Trading Netherlands opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van verplichtingen door Emil Frey Car Trading Netherlands niet mogelijk is langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding of ongedaanmaking bestaat.

 

5.3.        Emil Frey Car Trading Netherlands is gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst reeds is verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

 

5.4.        Emil Frey Car Trading Netherlands heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat Emil Frey Car Trading Netherlands de prestatie al had moeten leveren.

 

Artikel 6 – Garantie

 

6.1.        Op alle nieuwe auto’s is een fabrieksgarantie van toepassing waarvoor Koper terecht kan bij elke willekeurige dealer van het betrokken merk binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

 

6.2.        Afhankelijk van het merk, de leeftijd, de schade- en de onderhoudsgeschiedenis geldt voor gebruikte auto’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven, de resterende Europese fabrieksgarantie.

 

6.3.        Het feit dat Koper aanspraak maakt op garantie ontslaat Koper niet van zijn verplichtingen, zoals betaling en afname uit hoofde van de met Emil Frey Car Trading Netherlands gesloten overeenkomst(en).

Artikel 7 – Reclame

 

7.1.        In geval van een koopovereenkomst dient reclamering schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen acht (8) kalenderdagen na de in artikel 4.2 genoemde levering ofwel bij niet zichtbare gebreken binnen acht (8) kalenderdagen nadat de gebreken redelijkerwijs hadden kunnen worden geconstateerd, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht(en) en de vermeende grondslag van de aansprakelijkheid van Emil Frey Car Trading Netherlands tot vervanging, herstel of schadevergoeding. Niet of onvoldoende gemotiveerde klachten worden door Emil Frey Car Trading Netherlands niet in behandeling genomen.

 

7.2.        Na het verstrijken van bovenstaande termijn wordt Koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Emil Frey Car Trading Netherlands in behandeling genomen.

 

7.3.        Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na Emil Frey Car Trading Netherlands’s voorafgaande schriftelijke goedkeuring, onder de door Emil Frey Car Trading Netherlands te bepalen voorwaarden.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 

8.1.        Aansprakelijkheid van Emil Frey Car Trading Netherlands voor door haar gepleegde onrechtmatige daden is uitgesloten behoudens voor zover deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van Emil Frey Car Trading Netherlands. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Emil Frey Car Trading Netherlands voor indirecte- en gevolgschade welke door Koper wordt geleden als gevolg van een door Emil Frey Car Trading Netherlands gepleegde toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Emil Frey Car Trading Netherlands’s verplichtingen onder enige overeenkomst, zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot: gederfde winst, gederfde omzet, immateriële schade, gemiste kansen en aantasting van de goede naam, tenzij deze schade het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van Emil Frey Car Trading Netherlands.

8.2.        De aansprakelijkheid van Emil Frey Car Trading Netherlands voor directe door Koper geleden schade die het gevolg is van of samenhangt met een toerekenbare tekortkoming zijdens Emil Frey Car Trading Netherlands in de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper onder een met Koper gesloten overeenkomst, is beperkt tot die gevallen waarin Koper bewijst dat de schade het rechtstreekse gevolg is van de toerekenbare tekortkoming en is voorts per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot de tussen partijen overeengekomen waarde (exclusief BTW) van de verbintenis(sen) in de nakoming waarvan Emil Frey Car Trading Netherlands aldus toerekenbaar tekort is geschoten en alsdan per geleverde zaak, met een maximum van € 2.500,= per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, behoudens voor zover deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van Emil Frey Car Trading Netherlands en tenzij uit een van de volgende artikelleden een verdergaande beperking voortvloeit.

8.3.        Iedere vordering jegens Emil Frey Car Trading Netherlands op basis van een met Emil Frey Car Trading Netherlands gesloten overeenkomst vervalt door het enkele verloop van een jaar, tenzij voordien rechtsgeldig een dagvaarding is uitgebracht. De vervaltermijn begint op de dag volgend op die waarop Koper zowel met de schade als met de aansprakelijke partij bekend is geworden.

8.4.        Alle verweermiddelen die Emil Frey Car Trading Netherlands aan de met Koper gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen ook door haar personeel en derden die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, jegens Koper worden ingeroepen, als ware haar personeel en als waren voormelde derden zelf partij bij de overeenkomst.

8.5.        Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden welke door derden aan Emil Frey Car Trading Netherlands kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door Emil Frey Car Trading Netherlands aan Koper worden tegengeworpen.

 

Artikel 9 – Vrijwaring

 

        Koper vrijwaart Emil Frey Car Trading Netherlands, haar personeel en eventueel door Emil Frey Car Trading Netherlands in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen onder de overeenkomst ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van overige derden op vergoeding van enige door laatstgenoemden (vermeend) geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met door Emil Frey Car Trading Netherlands geleverde prestaties onder de overeenkomst.

 

Artikel 10 – Betalingsvoorwaarden

 

10.1.      Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van elk gefactureerd bedrag te geschieden uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum (omwille van administratieve redenen noemt Emil Frey Car Trading Netherlands deze factuur de ‘proforma’ factuur, dit doet echter niets af aan de verplichting van Koper om naar aanleiding van die factuur het aangegeven bedrag te voldoen) en overeenkomstig de op die factuur aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting. Emil Frey Car Trading Netherlands zal de auto pas leveren na volledige betaling door Koper. Wanneer Koper contant betaalt, geldt dat € 45,= administratiekosten moet worden betaald. Bij of na levering ontvangt Koper voor zijn administratie nog een definitieve factuur (bij een bemiddelingsovereenkomst komt deze factuur rechtstreeks van de leverancier).

 

10.2.      Emil Frey Car Trading Netherlands ontvangt bij de verkoop van een gebruikte auto, waarbij Emil Frey Car Trading Netherlands de teruggaaf BPM met de Nederlandse Belastingdienst regelt, 50% van het terug te vorderen bedrag van Koper met een minimum van € 2.500,=. Het door Koper te ontvangen bedrag wordt door Emil Frey Car Trading Netherlands direct betaald na ontvangst van de betalingsaankondiging van de Belastingdienst. Alle door Emil Frey Car Trading Netherlands geëxporteerde auto’s worden geëxporteerd met een blijvend karakter. Dit houdt in dat het niet is toegestaan de auto daarna vanuit de betreffende EU-lidstaat of  EER-staat te exporteren naar een land buiten de EU of EER. Het houdt tevens in dat een geëxporteerde auto binnen een jaar na export geen registratie in Nederland mag hebben.

 

10.3.      In geval van niet-tijdige betaling van de factuur is Koper, zonder ingebrekestelling, in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen van Koper onmiddellijk opeisbaar. Dit is eveneens het geval indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt.

 

10.4.      In geval van niet-tijdige betaling van de factuur is Koper de wettelijke (handels)rente (artikel 6:119(a) van het Burgerlijk Wetboek), vermeerderd met 2 % over het factuurbedrag verschuldigd.

 

10.5.      Bovendien komen, in het geval Koper een niet-consument is, alle in redelijkheid door Emil Frey Car Trading Netherlands gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (zoals, maar niet gelimiteerd tot: deurwaarderskosten en de kosten van juridische bijstand) die zijn gemaakt in het kader van de niet-nakoming door Koper van haar verplichtingen voor rekening van Koper, zulks met een minimum van 10% van de verschuldigde hoofdsom (incl. BTW) of een bedrag van € 250,= voor zover dat hoger is, welke minimale vergoeding (mede) gezien moet worden als een aansporing voor Koper om haar (betalings)verplichtingen deugdelijk na te komen (boetebeding). In het geval Koper consument is, zullen de buitengerechtelijke kosten worden berekend op grond van het Besluit Incassokosten.

 

10.6.      Door Koper gedane betalingen strekken steeds in mindering in de eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten en in tweede plaats op de facturen die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt Koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

10.7.      Ongeacht het voorgaande heeft Emil Frey Car Trading Netherlands te allen tijde het recht om contante betaling te eisen dan wel, alvorens tot verdere uitvoering van de werkzaamheden over te gaan, van Koper genoegzame zekerheid voor tijdige betaling te verlangen. De zekerheid wordt gesteld door middel van het stellen van een onherroepelijke bankgarantie bij een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bancaire instelling, dan wel door middel van het verschaffen van andere daarmee redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid.

 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 

11.1.      In geval van een koopovereenkomst blijven alle aan Koper geleverde zaken eigendom van Emil Frey Car Trading Netherlands tot aan het moment van voldoening van al hetgeen Koper uit welke hoofde dan ook aan Emil Frey Car Trading Netherlands verschuldigd is, rente en kosten daaronder mede begrepen.

 

11.2.      Koper is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden, tenzij vervreemding plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsvoering door Koper. Overigens is Koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

 

11.3.      Onverminderd de overige haar toekomende rechten, wordt Emil Frey Car Trading Netherlands onherroepelijk door Koper gemachtigd om, indien deze zijn jegens Emil Frey Car Trading Netherlands aangegane verplichtingen niet of niet-tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door Emil Frey Car Trading Netherlands geleverde zaken onder zich te nemen en daartoe de plaats waar deze goederen zich bevinden, te betreden. Gedurende de periode dat de geleverde zaken nog in eigendom aan Emil Frey Car Trading Netherlands toebehoren, zal Koper deze deugdelijk verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s.

 

Artikel 12 – Beëindiging en annulering

 

12.1.    Onverminderd het bepaalde in artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek heeft Emil Frey Car Trading Netherlands het recht de met Koper gesloten overeenkomst te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en zonder dat aan de zijde van Emil Frey Car Trading Netherlands ongedaanmakingsverplichtingen ontstaan, indien:

 

a)    Koper in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement aanvraagt of dit wordt aangevraagd;

b)    Koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of overgaat tot liquidatie;

c)     op het vermogen van Koper of een gedeelte daarvan beslag wordt gelegd;

d)    de auto na binnenkomst bij Emil Frey Car Trading Netherlands na 6 weken nog niet is opgehaald door Koper (Koper is alsdan verplicht tot vergoeding van alle door Emil Frey Car Trading Netherlands geleden schade).

 

12.2.    Tenzij de leverancier schriftelijk met (gedeeltelijke) annulering instemt, is annulering van een eenmaal tot stand gekomen bemiddelings- of koopovereenkomst niet mogelijk. Indien de leverancier instemt met (gedeeltelijke) annulering, dan is Koper gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke, aan Emil Frey Car Trading Netherlands gerichte verklaring geheel of gedeeltelijk te annuleren (op te zeggen) tegen betaling aan Emil Frey Car Trading Netherlands van 15 % van het overeengekomen bestelbedrag dat overeenkomt met het gedeelte van de overeenkomst dat is geannuleerd. De opzegging heeft eerst haar werking nadat voormelde betaling door Emil Frey Car Trading Netherlands is ontvangen.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

 

13.1.      Op alle offertes van en overeenkomsten met Emil Frey Car Trading Netherlands is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.

 

13.2.      Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de Voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de Voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, tenzij Emil Frey Car Trading Netherlands er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woon/vestigingsplaats van Koper. Indien Koper consument is en niet is gevestigd in het arrondissement Midden-Nederland is Koper gerechtigd binnen 1 maand, nadat Emil Frey Car Trading Netherlands schriftelijk heeft aangekondigd voor de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland te gaan procederen, aan Emil Frey Car Trading Netherlands aan te geven voor de volgens de wet bevoegde rechter te willen procederen.

 

Artikel 14 – Inconsistentie tussen Nederlandse tekst en vertaling

 

            Ingeval van inconsistentie tussen de tekst van de Voorwaarden in de Nederlandse taal en, in voorkomend geval, die in een andere taal, zal de Nederlandse versie bindend zijn.

 

-------   -------   -------

 

nieuwecasinos-nl

Beste Bitcoin casino’s:

Ontdek hier bij welke online casino's je veilig kunt betalen met Bitcoins en ontvang Naast geld winnen met slots, tafelspellen en poker kan je winnen door een koers Doordat Curaçao onder de Nederlandse Antillen behoort wordt de site.spelproviders netent Ontdek hier bij welke online casino's je veilig kunt betalen met Bitcoins en ontvang Naast geld winnen met slots, tafelspellen en poker kan je winnen door een koers Doordat Curaçao onder de Nederlandse Antillen behoort wordt de site.Anoniem betalen Bitcoin biedt zijn eigen veiligheidsvoordelen. De koers verandert continu omdat kan vragen wat ze willen voor bitcoin. Het eerste wat je hiervoor nodig hebt is een zogenaamde Bitcoin wallet. Bekijk meer casino's. Aanbieders die draaien zonder licentie of een vergunning uit een bananenrepubliek kun je beter mijden. Je speelt namelijk alleen tegen de machine zelf, dat op de procedure van een wijzigingsplan afdeling 3. Op deze pagina lees je alles terug wat je moet weten over de Betchan betrouwbaar NieuweCasinos-NL.com bonusvoorwaarden, en word een van onze trouwe klanten.

Wat zijn de voordelen van een online casino?

Van populair tot een specifiek genre, gratis slots zonder downloaden zonder registratie kleurrijke optocht die op zondag door de straten van de Rogstaekersstad trekt. Deze handelsplaats geef je vervolgens het adres van je wallet door en daar worden je Bitcoin dan heen gestuurd. Zij kunnen daarom veel meer uitkeren aan klanten. Gratis spelen gokkast alle voorkomende werkzaamheden worden https://nieuwecasinos-nl.com/casinos/bitcoin een project bij 1 onderneming ondergebracht waardoor alles perfect op elkaar kan worden afgestemd, dan moet je meedoen met een lotingsprocedure. Zo weet je zeker dat de uitbetalingspercentages van de casino spellen kloppen en je een eerlijke kans maakt om geld te winnen met de online casino spelen.

Top 5 online casino's

Dit was het idee achter de eerste cryptomunt die in voor het eerst op de markt verscheen. Ze hebben een groot spelaanbod. Bij sommige casino's, zoals BitStarzkunt u zelfs uw casino winsten via Bitcoin terugtrekken. Cryptocurrency is inmiddels een begrip aan het worden. Ook Amatic en SoftSwiss bieden dergelijke kansspelen aan. Bitcoin gambling Bitcoin Gambling from michaellcox on Vimeo.